Curso de Inglés para Hispanos

Vocabulario Inglés- Español (por temas)

Vocabulario : Musical Instruments Volver a Categorías
Palabra en Inglés Pronunciación Significado
accordion acórdion acordeón
bass bás bajo
bassoon basún fagot
castanets cástanéts castañuelas
cello chélou violoncelo
clarinet clárinet clarinete
cymbals címbals platillos
drum drám tambor
flute flút flauta
frech horn frénch jórn trompa
guitar guítar guitarra
harmonica jarmónica armónica
harp járp harpa
kettledrum kétl drám timbal
oboe óubóu oboe
piano piánou piano
piccolo pícolou flautín
saxophone sáxofóun saxofón
tambourine támborín pandereta
trombone trómboun trombón
trumpet trámpet trompeta
tuba túba tuba
violin váiolin violín
xylophone sáilofóun xilofón©1999 Adolfo E. Bieri
Todos los Derechos Reservados

www.sherton.com.ar

adolfo@sherton.com.ar