Curso de Inglés para Hispanos

Vocabulario Inglés- Español (por temas)

Vocabulario : Geography Volver a Categorías
Palabra en Inglés Pronunciación Significado
globe glóub globo terráqueo
map máp mapa
continent cóntinent continente
country cántri país
territory térritori territorio
ocean óushen océano
sea síi mar
lake léik lago
river ríver río
stream stríim arroyo
spring spríng manantial
glacier gléisher glaciar
waterfall uóterfol catarata
gulf galf golfo
bay béi bahía
island áiland isla
hill jil colina
mountain máunten montaña
volcano volkéinou volcán
valley váli valle
plateau plátou meseta
desert désert desierto
jungle yángl selva, jungla
forest fórest bosque
range of mountains réindch ov máuntens cordillera
swamp suómp pantáno
marsh mársh pantáno
earthquake éerz kuéik terremoto
flood flóod inundación
drought dráut sequía
hurricane jérrikéin huracán
tornado tornéido tornado©1999 Adolfo E. Bieri
Todos los Derechos Reservados

www.sherton.com.ar

adolfo@sherton.com.ar